PAUL RYAN vrea 25 $

Candidatul republican, la postul de vicepreşedinte al Statelor Unite, Paul Ryan, a trimis abonaţilor la ziarul The Washington Times, un mesaj – cu nominalizare clară – având conţinutul de mai jos, mostră de a face o campanie electorală, respectând rigorile legii. Motiv pentru care şi reproduc e-mail-ul primit.

ap110413055929

We must fight
Trebuie să luptăm

Hide Details
FROM:
Paul Ryan

TO:
ionpetrescu@yahoo.com
Message flagged Friday, October 12, 2012 10:59 PM

Friend,
Prietene,

America is at a crossroads. We have a clear choice: four more years of the same hardship and decline — or a new path. That choice was on full display at last night’s debate.
America este la o răscruce de drumuri. Avem o alegere clară: încă patru ani cu aceleaşi greutăți și același declin – sau o cale nouă. Această alegere a fost integral prezentată pe ecran la ultima dezbatere nocturnă.

The American people want jobs. They want leadership they can believe in. They want our great nation to prosper again.
Poporul american vrea locuri de muncă. Ei doresc conducerea în care pot să creadă. Ei doresc ca marea noastră națiune să prospere din nou.

And they want leaders who’ll fight for them — and alongside them.
Și ei doresc lideri care vor lupta pentru ei – și alături de ei.

Mitt Romney and I, along with the Republican team, are fighting for America’s comeback. And we’re willing to fight for it because we believe our nation is at its best when individuals are allowed to pursue their dreams.
Mitt Romney și cu mine, împreună cu echipa republicană, luptăm pentru revenirea Americii (la ceea ce a fost). Şi suntem gata să luptăm pentru ea, deoarece noi credem că națiunea noastră este mai bună atunci când indivizilor li se permite să îşi urmeze visele lor.

We believe that on November 6th, America will rise to the occasion. Americans will fix what needs fixing. They will end four years of false steps, and choose a new path leading to more jobs and a stronger middle class.
Noi credem că, pe 6 noiembrie, America se va ridica la înălţimea momentului. Americanii vor repara ceea ce au de reparat. Ei vor termina patru ani de pași falşi și vor alege un nou drum, care duce la locuri de muncă mai multe și la o clasă de mijloc puternică.

Help us secure a Republican victory and defeat President Obama and his liberal allies — donate $25 now.
Ajută-ne să asigurăm o victorie republicană și înfrângerea președintelui Obama și a aliaților săi liberali – donează 25 dolari acum.

Thank you,
Mulţumesc,

Paul Ryan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

~